Algemene voorwaarden Grounded Expedities

1 – Definities

Grounded Expedities: de partij die de overeengekomen Activiteit uitvoert en levert. 

Deelnemer(s): alle personen die deelnemen aan een Activiteit van Grounded Expedities. Het maakt daarbij niet uit of de overeenkomst door hen of namens hen is afgesloten. 

Activiteit: alle dagtours, weekendtrips of teamactiviteiten aan voor een (nader in te vullen) aantal personen die Grounded Expedities aanbiedt. 

Overeenkomst: de overeenkomst komt tot stand wanneer Grounded Expedities de factuur van de bijbehorende Activiteit heeft verstuurd naar het e-mailadres van de Deelnemer(s). Na het reserveren van een Activiteit zullen wij de factuur zo spoedig mogelijk naar jou versturen. De factuur dient tevens als schriftelijke bevestiging van de overeenkomst (van opdracht) voor de ‘aankoop’ van de Activiteit.  

Reissom: het totaalbedrag van de Activiteit. 

2 – Reis- en leveringsvoorwaarden 

Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van Grounded Expedities. Door een Activiteit te boeken bij Grounded Expedities, verklaren de Deelnemer(s) deze voorwaarden te hebben gelezen en akkoord te gaan met de inhoud ervan. Van deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien Grounded Expedities dit schriftelijk bevestigt. 

Reserveringen
Deelnemer(s) kunnen via het contactformulier op www.grounded-expedities.nl of via het e-mailadres info@grounded-expedities.nl een Activiteit reserveren. Deelnemer(s) ontvangen na het reserveren via het contactformulier een bevestiging van de overeenkomst in de vorm van een factuur. 

Betaling
De totale reissom staat op de factuur vermeld en dient uiterlijk 14 dagen na ontvangst doch uiterlijk 24 dagen voor aanvang van de Activiteit op bankrekening NL84INGB0006400605 t.n.v. Grounded Expedities te zijn bijgeschreven.

Prijzen
De gepubliceerde reissom op onze website is het totale bedrag wat per persoon verschuldigd is voor de inbegrepen diensten en voorzieningen zoals in de publicatie op onze website is vermeld. Grounded Expedites werkt met fluctuerende prijzen, welke gebaseerd zijn op vraag, aanbod en seizoenen. Ook werkt Grounded ExpeditIes met last minutes en aanbiedingen. De actuele prijs voor elke geplande Activiteit staat vermeldt op www.grounded-expedities.nl.

Reisbescheiden
De reisbescheiden en overige relevante informatie, zoals de vertrektijd(en), vertrekplaats en paklijst stuurt Grounded Expedites 2 dagen voor vertrek toe. Wij zullen deze informatie naar het opgegeven e-mailadres van de Deelnemer(s) in de reservering versturen. Wanneer de tijd tussen de inschrijving en de Activiteit(en) minder dan 2 dagen betreft, zal Grounded Expedities alles in het werk stellen om de reisbescheiden op tijd in het bezit van de Deelnemer(s) te krijgen. 

Vervoer
Om deel te kunnen nemen aan een Activiteit is het noodzakelijk dat Deelnemer(s) beschikken over een auto en een geldig rijbewijs. Het vervoer naar de verschillende locaties en de bijkomende brandstofkosten zijn voor rekening van de Deelnemer(s) en niet bij de prijs inbegrepen. 


Wijziging groepsgrootte teamactiviteit

Tot maximaal 2 dagen voor aanvang van een Teamactiviteit is het de Deelnemer(s) toegestaan een wijziging in de groepsgrootte door te geven. Wij zullen er natuurlijk wel alles aan doen om de wijziging mogelijk te maken. Wij kunnen niet garanderen dat de wijziging ook mogelijk is. Dit hangt af van de geplande Teamactiviteit.

Annuleringsvoorwaarden
Bij annulering van de Overeenkomst, is/zijn de Deelnemer(s) de volgende annuleringskosten aan Grounded Expedities verschuldigd, tenzij het een last minute boeking betreft:
· bij annulering tot 7 dagen voor aanvang: 50% van de reissom
· bij annulering vanaf 5 dagen voor aanvang: 70% van de reissom
· bij annulering vanaf 2 dagen voor aanvang: 90% van de reissom
· bij annulering binnen 24 uur voor aanvang:  100% van de reissom

Privacy
Voor het boeken van een Activiteit of het lid worden van de nieuwsbrief, heeft Grounded Expedities persoonsgegevens van de Deelnemer(s) nodig. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, behalve wanneer dit nodig is, in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Wil je meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens? Bekijk dan ons privacybeleid op https://www.grounded-expedities.nl/privacybeleid/.

Contactgegevens

Algemene informatie over boekingen kun je gemakkelijk terugvinden op onze website. Mocht je er toch niet uitkomen, dan kun je ons natuurlijk altijd bellen voor meer informatie. Wij zijn bereikbaar via onderstaande kanalen op werkdagen tussen 09.00 en 17.00, uitgezonderd zon- en de wettelijk erkende feestdagen.

Telefoon: +31 (0)6 – 48 25 63 75

E-mail: info@grounded-expedities.nl

Website: www.grounded-expedities.nl

Klachten
Indien je niet tevreden bent over de uitvoering van de overeenkomst dan dien je dit ter plaatse zo spoedig mogelijk te melden zodat direct naar een oplossing kan worden gezocht. Wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost, neemt u dan contact op met Grounded Expedities via 06-48 25 63 75 of via info@grounded-expedities.nl


Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen over deze overeenkomst of de uitvoering daarvan, kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter. Wij hopen natuurlijk dat het niet zo ver hoeft te komen.

3 – Uitsluiting aansprakelijkheid

  • Grounded Expedities is niet aansprakelijk voor enige schade door grove calamiteiten, zoals bij, echter daartoe niet beperkt; brand, waterschade en onheil van buitenaf bijvoorbeeld, oorlogen en natuurgeweld (aardbevingen, storm, onweer, pandemieën e.d.) . 
  • Grounded Expedities is op geen enkele wijze aansprakelijk voor handelingen, fouten, omissies, uitspraken, waarborgen, inbreuken of nalatigheden van enige leverancier of voor enig persoonlijk letsel, dood, schade aan eigendommen en/of andere schade aan eigendommen of andere schade of kosten die uit de met de Deelnemer(s) gesloten overeenkomst voortvloeien.
  • Grounded Expedities is niet aansprakelijk en verricht geen restitutie bij enigerlei vertraging, annulering, overboeking, staking, overmacht of andere oorzaken waar zij geen directe controle op heeft en zij is niet verantwoordelijk voor eventuele extra kosten, omissies, vertragingen, routewijzigingen of handelingen door derden veroorzaakt. 
  • Indien Grounded Expedities wegens enige andere reden ter zake van de overeenkomst schadeplichtig mocht zijn, zal de door haar verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag ter zake van de betreffende geleverde goederen en/of diensten. 

Algemeen voorbehoud
Kennelijke fouten of vergissingen van welke aard dan ook voorkomend op de websites, advertenties, brieven of bevestigingen binden Grounded Expedities niet.

Tenslotte
In gevallen waarin deze beknopte (reis)voorwaarden niet voorzien, zal Grounded Expedities zich houden aan de reisvoorwaarden zoals deze in de reisbranche worden gehanteerd en opgesteld.

Algemene voorwaarden versie 1.0, Groningen, 30 oktober 2020